Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJE


PCPR w Łęcznej realizuje projekt konkursowy pn.: „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w m-cu lipcu 2018r. w konkursie zamkniętym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 06.11.2018r. zatwierdził Listę ocenionych projektów z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18. Projekt złożony przez PCPR w Łęcznej został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 1 321 107,73 zł.

W ramach projektu realizowane będą przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej. Grupę docelową projektu stanowią: 40 osób niepełnosprawnych, 10 kobiet doznających przemocy w rodzinie oraz 7 wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i/lub instytucjonalnej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej 57 osób (34 kobiet i 23 mężczyzn, ) niepracujących zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących na terenie Powiatu Łęczyńskiego poprzez realizację kompletnego programu obejmującego m.in.: wsparcie doradcze (doradca zawodowy), psychologiczne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny), dwóch specjalistów ds. reintegracji zawodowej; szkolenia zawodowe oraz średnio 5/6 mies. staże zawodowe realizowane u pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Planowane działania projektowe mają przyczynić się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawy dostępu do rynku pracy mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Planowany okres realizacji projektu to 01.04.2019r. - 31.12.2020r. Więcej informacji nt. projektu można uzyskać w biurze projektu w PCPR w Łęcznej (pracownik do kontaktu: Kornelia Bartoch- pok nr 2) pod nr telefonu 81 53 15 382.

Projekt miał być realizowany do końca 2020 roku. Jednak  z powodu  epidemii COVID-19  działania projektowe zostały wydłużone do 31.03.2021r.

AKTUALNOŚCI:

Ruszyły staże zawodowe dla uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” realizowanego przez PCPR w Łęcznej

Utworzono dnia 19.10.2020

Od 25 sierpnia 2020r.  rozpoczęły się  pierwsze staże zawodowe w naszym projekcie. Łącznie 50 mieszkańców  naszego  powiatu  będących uczestnikami projektu  odbędzie śr. 5-6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Staże będą realizowane do marca 2021r....

czytaj dalej... na temat: Ruszyły staże zawodowe dla uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” realizowanego przez PCPR w Łęcznej

Grupowy wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny do Nałęczowa

Utworzono dnia 28.08.2020

Grupowy wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny do Nałęczowa. W dniach 17.08-18.08.-19.08.2020r. uczestnicy projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”  z Gr I–40 osób z niepełnosprawnością...

czytaj dalej... na temat: Grupowy wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny do Nałęczowa

Rekrutacja do projektu

Utworzono dnia 01.04.2020

PCPR w Łęcznej rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu konkursowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza do udziału w projekcie pn.: „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014...

czytaj dalej... na temat: Rekrutacja do projektu