Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJE


PCPR w Łęcznej rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu konkursowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza do udziału w projekcie pn.: „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Całkowita wartość projektu to 1 554 244,39 zł. Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 1 321 107,73 zł.

Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 57 osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie (34 kobiet i 23 mężczyzn) z terenu Powiatu Łęczyńskiego, osoby bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane lub niew PUP w Łęcznej), w tym bierne zawodowo:

1) Gr I - 40 osób z niepełnosprawnościami (20 kobiet i 20 mężczyzn), posiadające znaczny, umiarkowany bądź lekki stopnień niepełnosprawności,w tym z zaburzeniami psychicznymi (wystarczy zaświadczenie od lekarza lub opinia), które ze względu na niezadowalającą kondycję zdrowotną, trudności w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, doświadczanie izolacji społecznej potrzebują wspierania w rozwoju społecznym, zawodowym oraz poprawy kondycji zdrowotnej;

2) Gr II - 10 kobiet doznających przemocy w rodzinie, które przez doświadczenia związane z przemocą w rodzinie, często silne urazy psychiczne, bolesne odczucie izolacji społecznej, obniżenie poczucia własnej wartości - potrzebują wsparcia przy podnoszeniu/zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego oraz pomocy we wzmacnianiu poczucia podmiotowości;

3) Gr III - 7 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i/lub instytucjonalnej w wieku 16-24 lata (4 kobiety i 3 mężczyzn), którzy ze względu na trudną sytuację życiową utrudniającą przygotowanie do samodzielnego życia potrzebują wsparcia w zakresie pokierowania na właściwą ścieżkę społeczną i zawodową.

W ramach projektu oferujemy m.in.:
1) wykwalifikowaną kadrę trenerską: wsparcie doradcze (doradca zawodowy), psychologiczne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny), 2 specjalistów ds. reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych;
2) szkolenia zawodowe - możliwość zdobycia zaświadczenia, certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
3) średnio 5/6 miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców z terenu województwa lubelskiego,
4) płatne stypendium szkoleniowe i stażowe,
5) badania lekarskie,
6) zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże,
7) materiały szkoleniowe,
8) wyżywienie podczas szkoleń zawodowych,
9) 2-dniowe warsztaty wyjazdowe,
10) 3-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny dla grupy osób niepełnosprawnych;

REKRUTACJA prowadzona będzie od 01.04.2019r. do 31.05.2019r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących projektu, w tym prowadzonej rekrutacji wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna. Pracownik do kontaktu: Kornelia Bartoch - pok nr 2 pod nr telefonu 81 53 15 382.

 


PCPR w Łęcznej realizuje projekt konkursowy pn.: „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w m-cu lipcu 2018r. w konkursie zamkniętym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 06.11.2018r. zatwierdził Listę ocenionych projektów z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18. Projekt złożony przez PCPR w Łęcznej został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 1 321 107,73 zł.

W ramach projektu realizowane będą przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej. Grupę docelową projektu stanowią: 40 osób niepełnosprawnych, 10 kobiet doznających przemocy w rodzinie oraz 7 wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i/lub instytucjonalnej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej 57 osób (34 kobiet i 23 mężczyzn, ) niepracujących zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących na terenie Powiatu Łęczyńskiego poprzez realizację kompletnego programu obejmującego m.in.: wsparcie doradcze (doradca zawodowy), psychologiczne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny), dwóch specjalistów ds. reintegracji zawodowej; szkolenia zawodowe oraz średnio 5/6 mies. staże zawodowe realizowane u pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Planowane działania projektowe mają przyczynić się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawy dostępu do rynku pracy mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Planowany okres realizacji projektu to 01.04.2019r. - 31.12.2020r. Więcej informacji nt. projektu można uzyskać w biurze projektu w PCPR w Łęcznej (pracownik do kontaktu: Kornelia Bartoch- pok nr 2) pod nr telefonu 81 53 15 382.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin

Utworzono dnia 18.06.2020, 10:54

(przywrócone z archiwum 01.04.2019)

Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1

Utworzono dnia 18.06.2020, 10:55

(przywrócone z archiwum 01.04.2019)

Oświadczenia - załącznik nr 2

Utworzono dnia 18.06.2020, 10:55

(przywrócone z archiwum 01.04.2019)

Deklaracje uczestnictwa - załącznik nr 3

Utworzono dnia 18.06.2020, 10:56

(przywrócone z archiwum 01.04.2019)