Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Strategia oraz Monitoring „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2014-2020”

ZAŁĄCZNIKI:

								

Strategia

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:08

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata 2014-2020

Uchwała

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:09

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata 2014-2020 - uchwała

Tabela 1

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:18

Zwiększenie dostępności usług służących profilaktyce i wczesnej interwencji w zakresie nadużywania alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych: działania polegające na wdrażaniu programów profilaktyczno-terapeutycznych, interwencyjnych, kampanii informacyjnych w w/w zakresie.

Tabela 2

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:18

Rozwój form w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych: działania obejmujące swoim zakresem tworzenie i realizację programów reintegracji zawodowej osób bezrobotnych, organizacji i wdrażaniu działań zatrudnieniowych tj.: roboty publiczne, staże, prace społecznie użyteczne oraz inne formy wsparcia, w tym finansowane ze środków UE.

Tabela 3

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:19

Zapewnienie wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych i nieporadnych życiowo, w celu umożliwienia im kontynuacji pełnienia ról społecznych i zawodowych: działania obejmujące swoim zakresem: interwencje kryzysową, poradnictwo specjalistyczne, terapię rodzinną, pracę socjalna oraz inne formy pomocy w zależności od indywidualnych potrzeb oraz dostępnych możliwości.

Tabela 4

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:19

Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionej w formach najbardziej zbliżonych do środowiska rodzinnego, na czas kryzysu rodziny naturalnej .

Tabela 5

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:20

Wykorzystanie potencjału i aktywizacja osób niepełnosprawnych, starszych, w podeszłym wieku, ubogich: działania skierowane na rozwijaniu holistycznego podejścia do rehabilitacji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczaniem społecznym mające na celu motywowanie osoby niepełnosprawnej do poszukiwania możliwości rozwoju oraz różnych pól aktywności społecznej i zawodowej.

Tabela 6

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:20

Organizowanie wsparcia osobom starszym: działania skierowane na organizacje form wsparcia środowiskowego dla osób starszych, służących rozwijaniu różnorodnych form aktywności w tym zajęć kulturalnych , rehabilitacyjnych i rekreacyjnych.

Tabela 7

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:20

Tworzenie warunków i programów zapobiegających powstawaniu sytuacji bezdomności: działania skierowane na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i pracy socjalnej wobec osób zagrożonych bezdomnością.

Tabela 8

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:21

Tworzenie warunków i programów zapobiegających powstawaniu sytuacji bezdomności: działania skierowane na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i pracy socjalnej wobec osób zagrożonych bezdomnością.

Tabela 9

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:22

Budowa systemu współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej, osób prywatnych i przedsiębiorców działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, w podeszłym wieku, ubogich.