Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

        

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Realizacja Programu zaplanowana jest do 31 grudnia 2024r.

 

Wnioski przyjmowane będą do dnia 22.03.2024r.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej w szczególności polegać będą na pomocy w:

 • czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. Limit usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w 2024 roku wynosi 236 h dla 1 uczestnika. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 h dla 1 osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem limitu, usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.

 

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez PFRON lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez osoby będące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunów osoby z niepełnosprawnością lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z osobą z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje  w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub posiadające, co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, lub zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia  co najmniej jeden warunek programu.

Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

 

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla dzieci do 16 roku życia, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć w/w usługi wymagane są także:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

 

Uwaga!

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Zgodnie z warunkami programu w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta z np. ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia - Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, z uwzględnieniem stanu zdrowia i sytuacji życiowej uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami, a także dostępności świadczenia usług opieki wytchnieniowej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

By wyrazić chęć  przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST - edycja 2024 należy  złożyć:

 • Kartę zgłoszenia (Zał. nr 7 do programu),
 • Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Klauzulę informacyjną RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST  – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Zał. nr 12 do programu),
 • Klauzulę informacyjną RODO
 • Kartę pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM,
 • Informacje dla członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Zapraszamy zainteresowane osoby!

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ul. Staszica 9 w pokoju nr 01 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki do 22.03.2024r.

ZAŁĄCZNIKI: