Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

CUDZOZIEMCY

CUDZOZIEMCY

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie  procesu jego integracji zwaną pomocą cudzoziemcom.

Pomocy tej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w oparciu o ustawę z ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r (Dz .U. z 2021r. poz. 2354 z późn. zm.). Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 Wniosek powinien zawierać:

  1. Pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa, pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa
  2. Pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

 

POMOC

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i cudzoziemca.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji.

KARTA POLAKA

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Polaka dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r., poz. 1598 z późn. zm)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka (Dz. U. 2016r., poz. 1382)
  • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (M.P. 2020r., poz. 50)

Posiadaczowi Karty Polaka, na jego wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne na okres do 9 miesięcy.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Kolejny wniosek o świadczenie pieniężne złożony przez osobę, której przyznano świadczenie pieniężne w łącznym wymiarze 9 miesięcy, pozostawia się bez rozpoznania.

1. Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

2. Starosta składa wniosek do właściwego Wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.

3. Na terenie Powiatu Łęczyńskiego Starosta wykonuje powyższe zadanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, tel. 81 53 15 384, e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl

4. Decyzja Wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego jest przekazywana właściwemu staroście w celu jej wykonania, gdy stanie się ostateczna, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.

5. Wypłaty świadczeń będą dokonywane przez Starostę Łęczyńskiego (za pośrednictwem PCPR w Łęcznej), czyli wskazanego przez Wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwego ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.

Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje Starosta wskazany przez Wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.