Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Rok 2023

INFORMACJE OGÓLNE

Na terenie powiatu łęczyńskiego w 2023 r. jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja.

W 2023 roku utworzono 2 punkty w 4 lokalizacjach.

PUNKT NR 1 prowadzony przez Powiat Łęczyński  (nieodpłatna pomoc prawna)

Lokalizacja – ŁĘCZNA, ul. S. Staszica 9,  pokój nr 7, 21-010 Łęczna (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek 8.00 – 12.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 8.00 – 12.00

piątek 8.00 – 12.00

PUNKT NR 2 prowadzony przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” (nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym mediacja)

Lokalizacja nr 1 –  ŁĘCZNA,

ul. S. Staszica 9 pokój nr 7 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
poniedziałek 12.00 – 16.00

środa 12.00 – 16.00 (mediacje)

 

Lokalizacja nr 2 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
środa 12.00 – 16.00

 

Lokalizacja nr 3 – PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów
czwartek 12.00 – 16.00 (mediacje)

 

Lokalizacja nr 4 – MILEJÓW
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów, pokój nr 20

wtorek 12.00 – 16.00

 

 

Zapisy na wizyty:

  • telefoniczne: (81) 53 15 281, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej, bądź elektronicznie
  • za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/
  • e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl

Pomoc w punktach świadczona będzie osobom wcześniej zapisanym na porady. W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia pod ww. numerem telefonu.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba fizyczna  prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,  może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej pod warunkiem złożenia dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób oraz po złożeniu zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

4) nieodpłatną mediację

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

6) poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

2) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz. U. 2021 r., poz. 945) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI: