Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PODSUMOWANIE

W dniu 13.07.2021r.  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego  (IP RPO LW) pozytywnie zweryfikował i  zatwierdził końcowy wniosek o płatność rozliczający projekt pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”,  realizowany przez PCPR w Łęcznej od.01.04.2019r. do 31.03.2021r., a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą  o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. W związku z powyższym w/w projekt został ostatecznie rozliczony      i zamknięty.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 515 191,35 zł

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wyniosła 1 274 202,55 zł

  

PODSUMOWANIE  REALIZACJI  PROJEKTU

  PN. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”:

 

 

„Zadanie 1 Doradztwo psychospołeczne i zawodowe”:

 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu:

  1. Indywidualne  doradztwo psychologiczne  - realizowane  było przez 1 psychologa od 15.05.2019r. do 29.12.2020r. na rzecz grup docelowych projektu, tj.: Gr I-40 UP (40 osób z ON: 20 K i 20 M), Gr II- 10 UP (10 K - kobiet doznających  przemocy  w rodzinie)  i Gr III (7 UP- wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej: 4 K i 3 M)
  2.  Indywidualne wsparcie specjalistów ds. reintegracji zawodowej - 2 spec. po 20 ON: 10K i 10M każdy, wykonywane było dla 40 UP z Gr I - od 24.04.2019r. do 26.02.2021r.
  3. Wsparcie doradcy zawodowego  indywidualne  i grupowe – realizowane było od 07.05.2019r. do 29.01.2021r. na rzecz grup docelowych projektu, tj.: Gr I (40 UP:  20 K i 20 M), Gr II (10 UP: 10 K) i Gr III (7 UP: 4 K i 3 M).

„Zadanie 2 Praca socjalna”:

 

Zadanie  realizowane było przez 1 pracownika socjalnego od 03.04.2019r. do 26.02.2021r. na rzecz Gr II (10 UP: 10 K) i Gr III (7 UP: 4 K i 3 M).

 

„Zadanie 3 Szkolenia zawodowe”:

 

Szkolenia zawodowe w wymiarze 150h mające na celu nabycie/podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez 57 UP zrealizowane  zostały w m-cach VII-IX 2020:

 -od 27.07. do 21.08.2020 - 8 UP (z Gr I: 3K; z Gr II: 2K; z Gr III: 3K) ukończyło szkolenie zaw. ”KOSMETYCZKA Z WIZAŻEM, STYLIZACJĄ PAZNOKCI I RZĘS” zakończone egzaminem czeladniczym.;

-od 27.07. do 21.08.2020 - 2 UP (z Gr I: 1K i 1M) ukończyło szkol. zaw.“PIEKARZ” zakończone egzaminem kwalifikacyjnym sprawdzającym.;

 -od 29.07. do 24.08.2020 - 1 UP (z Gr I: 1K) ukończ. szkol. zaw. “FLORYSTA” zakoń. egzaminem kwalifik. sprawdzającym;

-od 29.07. do 24.08.2020 - 1 UP (z Gr I: 1 K) ukończ. szkol. zaw. “FRYZJER” zakoń. egzam. kwalifik. sprawdz.;

- od 03.08. do 28.08.2020 - 5 UP (z Gr I: 2K i 3M) ukończ. szkol. zaw. “KUCHARZ MAŁEJ GASTRONMII” zakoń. egzam. kwalifik. sprawdz.;

-od 03.08. do 28.08.2020 - 9 UP (z Gr I: 4K i 4M; z Gr II – 1K) ukończ. szkol. zaw. „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z OBSŁUGĄ RECEPCJI/SEKRETARIATU” zakoń. egzam. kwalifik. sprawdz.;

-od 10.08. do 04.09.2020: „SERWISANT KOMPUTEROWY” - 3 UP (z Gr I:1M  i z Gr III: 2M);

-od 10.08. do 04.09.2020: „LAKIERNIK-BLACHARZ SAMOCHODOWY” - 2 UP (z Gr I: 1M i z Gr III: 1M);

-od 10.08. do 09.09.2020: „REJESTRATORKA MEDYCZNA” - 8 UP (z Gr I: 4K, z Gr II: 3K, z Gr III: 1K);

-od 11.08. do 05.09.2020: „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z OBSŁUGĄ RECEPCJI/SEKRETARIATU”  -10 UP (z Gr I: 2K i 4M,z Gr II: 4K).

-od 20.08. do 10.09.2020 „PRACOWNIK GOSPODARCZY” - 5 UP  (z Gr I-5 M);

-od 07.09. do 28.09.2020 „SPRZEDAWCA ZOBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA” dla 3 UP z Gr I (2K i 1 M).

Docelowo zawartych zostało łącznie 57 umów szkoleniowych, szkolenia zawodowe zrealizowało 57 UP (40 UP z Gr I: 20 K i 20 M; 10 UP z Gr II: 10 K oraz 7 UP z Gr III: 4 K i 3 M). Uczestnicy szkol. otrzymali bezpłatnie: materiały  dydaktyczne, pełne wyżyw.: dwudaniowy obiad i serwis kawowy, ubezp. NNW, wymagane b. lek.: med. pracy oraz dla celów sanit.- epidemiolog., stypendium szkoleniowe, refundację kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe.

 

„Zadanie 4 Staże zawodowe”:

 

Staże zawodowe  śr. 5-6 miesięczne realizowane  były od 25.08.2020r. do31.03.2021r. u pracodawców z terenu woj. lubelskiego, w miarę możliwości zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia zawodowego. Staże realizowane były  zgodnie ze standardami, tj. z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, w tym m.in. Zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży.

Praktyczne umiejętności stażyści zdobywali na takich stanowiskach pracy jak: pracownik administracyjno-biurowy (8 UP), pracownik administracyjny (2 UP), pracownik biurowy (1 UP), rejestratorka medyczna (1 UP), pomoc kosmetyczna (4UP), pomoc nauczyciela (4 UP), fotograf (1 UP), florysta (1 UP), technik weterynarii (1 UP), serwisant komputerowy (1 UP), opiekun osoby niepełnosprawnej (1 UP), pomoc biblioteczna (3 UP), sprzedawca (2 UP), serwisant rowerowy-sprzedawca (1 UP), pomocnik glazurnika (1 UP), pomoc kuchenna (8 UP), pomocnik kucharza (1 UP), pomoc sprzątająca (2 UP), pracownik gospodarczy (4 UP), pracownik administracyjno-gospodarczy (3 UP). 50 UP na okres realizacji śr. 5-6 mies. staży zaw. objęci zostali ubezp. NNW.

Łącznie staż zaw. zrealizowało 50 UP (z Gr I – 40 UP i z Gr II – 10 UP), w tym staże 5- mies. 19 UP (z Gr I – 17 UP: 6K i 11 M oraz z Gr II – 2 UP: 2 K); staże zaw. 6-mies. 21 UP (z Gr I 23 UP: 14 K i 9 M oraz z Gr II – 8 UP: 8 K).

 

 

„Zadanie 5 Rehabilitacja zdrowotna”:

 

Wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny dla Gr I–40 UP osób niepełnosprawnych zrealizowany został w mcu VIII 2020 w terminie 17.08.-18.08.-19.08.2020. 40 UP uczestniczyło w 3-dniowych (24h dydakt.–3 dni x 8h dydakt.) wyjazd. warsztatach rehab.- zdrowotnych w Nałęczowie w Hotelu Termy Pałacowe. Wykonawca Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o–Lider, ul. Bronowicka 73,30-091 Kraków.

 

 

Podsumowanie:

 

W okresie realizacji projektu pn. „NIEMOŻLIWE A  JEDNAK!”  od 01.04.2019r. do 31.03.2021r.:

-  wsparciem objętych zostało łącznie  78 osób - mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego, w tym  47  kobiet  i 31 mężczyzn,

- zatrudnienie uzyskało łącznie 19 osób, w tym  14 kobiet i 5 mężczyzn.