Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Łęcznej powołany został Zarządzeniem Nr 88/2019 Starosty Łęczyńskiego z dnia 02 października 2019r.
 
Do prac w czteroletniej kadencji Rady zostali powołani:
 • Marzena Pogonowska
 • Danuta Grzechnik
 • Justyna Sawicka
 • Jadwiga Jaskułecka
 • Mirosław Tarkowski
 
 
Na posiedzeniu w dniu 14.10.2019r. dokonano wyboru prezydium Rady:
 • Przewodniczący Rady - Pan Mirosław Tarkowski
 • Wiceprzewodnicząca - Pani Jadwiga Jaskułecka
 • Sekretarz - Pani Marzena Pogonowska
 
 
Zadania Powiatowej Rady
określa art. 44 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji trybu działania wojewódzkich, powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
 
Do zakresu działania rady należy m.in.
 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :
 • a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych
 
Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, zwołuje je przewodniczący:
 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady,
 • na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.