Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC...

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia;

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną;

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę;

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej;

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Osoba stosująca przemoc domową – należy przez to rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej wobec następujących osób:

a) małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków;

c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków;

d) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

e) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

f) osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

g) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania;

h) małoletniego – wobec którego jest stosowana przemoc domowa lub który jest świadkiem przemocy wobec innych osób.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej prowadzi nabór do  programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

 • Jeśli masz problem z radzeniem sobie z negatywnymi emocjami, nie potrafisz komunikować się i rozwiązywać konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.
 • Program korekcyjno - edukacyjny pomoże Ci rozwinąć umiejętności porozumiewania się bez  stosowania przemocy.

 

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc domową, w tym:

 1. skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które sąd zobowiązał do uczestnictwa  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 2. stosujących przemoc domową, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc domową prowadzone w ramach programu mają na celu:

 1. powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy,
 2. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 3. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy,
 4. uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności
  za stosowanie przemocy,
 5. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy,
 6. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 7. uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

 • Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w programie prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Karta zgłoszeniowa do udziału w programie jest  dostępna na stronie internetowej PCPR.
 • Udział w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych jest bezpłatny. Realizacja programu rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników. Liczba miejsc ograniczona.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: sekretariat PCPR: 81 53 15 384, pedagog 81 53 15 378.

 

UWAGA! Nie zwlekaj – zgłoś się!

Ustawa z dnia 9 marca 2023 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 535) przewiduje wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc domową, w przypadku uporczywego uchylania się osoby stosującej przemoc domową od udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych.

 

 

 

 

PRACOWNICY

Pedagog - mgr Iwona Wiśniewska
tel. 81 53 15 378

e-mail: i.wisniewska@pcprleczna.pl

ZAŁĄCZNIKI: