Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

PRZEMOC DOMOWA

Art. 2.1 Ustawy z dnia 9 marca 2023 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz.535) definiuje przemoc jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 

Przez osobę doznającą przemocy domowej – należy rozumieć:

a) małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków;

c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków;

d) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

e) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

f) osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

g) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania;

h) małoletniego – wobec którego jest stosowana przemoc domowa lub jest świadkiem przemocy wobec innych osób.

 

Osoba stosująca przemoc domową  - należy przez to rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej wobec powyższych osób.

 

O świadku przemocy domowej mówimy wtedy, gdy osoba, posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

 

Rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienia, np. poparzenie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna - prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie również za pośrednictwem środków komunikacji publicznej.

Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Doznajesz przemocy?

Jesteś świadkiem przemocy domowej?

NIE zwlekaj, NIE bądź obojętny! Przemoc sama nie zniknie!

ZGŁOŚ PRZEMOC DOMOWĄ !!

Telefony alarmowe (interwencyjne):

Policja 112  lub 997

Telefony zaufania:

  •  800 70 22 22  – Niebieska Linia – czynny całą dobę, uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
  • 116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – czynny całą dobę
  • 800 12 12 12Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny całą dobę
  • 22 635 09 54   - Telefon zaufania dla osób starszych
  • 800 199 990Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

Przemoc domową możesz zgłosić przychodząc do instytucji i organizacji działających
w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy domowej. Wykaz instytucji
i organizacji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej znajdziesz poniżej w załącznikach.

 

 

PRACOWNIK MERYTORYCZNY

Pedagog – mgr Iwona Wiśniewska
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00
pokój nr 9 tel. 81 53 15 378
e-mail: i.wisniewska@pcprleczna.pl

Pracownik socjalny – mgr Dagmara Czyżyk-Bicka
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00
pokój nr 12 tel. 81 53 15 379
e-mail: d.czyzyk.bicka@pcprleczna.pl

 

AKTUALNOŚCI:

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 06.03.2023

Przemoc w rodzinie uznawana jest za jeden z najgorszych przejawów przemocy, ponieważ doświadczana jest od najbliższych osób, od których powinno dostawać się miłość, dobro i zrozumienie...

czytaj dalej... na temat: Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI: