Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja do projektu

Utworzono dnia 01.04.2020

PCPR w Łęcznej rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu konkursowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza do udziału w projekcie pn.: „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Całkowita wartość projektu to 1 554 244,39 zł. Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 1 321 107,73 zł.

Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 57 osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie (34 kobiet i 23 mężczyzn) z terenu Powiatu Łęczyńskiego, osoby bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane lub niew PUP w Łęcznej), w tym bierne zawodowo:

1) Gr I - 40 osób z niepełnosprawnościami (20 kobiet i 20 mężczyzn), posiadające znaczny, umiarkowany bądź lekki stopnień niepełnosprawności,w tym z zaburzeniami psychicznymi (wystarczy zaświadczenie od lekarza lub opinia), które ze względu na niezadowalającą kondycję zdrowotną, trudności w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, doświadczanie izolacji społecznej potrzebują wspierania w rozwoju społecznym, zawodowym oraz poprawy kondycji zdrowotnej;

2) Gr II - 10 kobiet doznających przemocy w rodzinie, które przez doświadczenia związane z przemocą w rodzinie, często silne urazy psychiczne, bolesne odczucie izolacji społecznej, obniżenie poczucia własnej wartości - potrzebują wsparcia przy podnoszeniu/zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego oraz pomocy we wzmacnianiu poczucia podmiotowości;

3) Gr III - 7 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i/lub instytucjonalnej w wieku 16-24 lata (4 kobiety i 3 mężczyzn), którzy ze względu na trudną sytuację życiową utrudniającą przygotowanie do samodzielnego życia potrzebują wsparcia w zakresie pokierowania na właściwą ścieżkę społeczną i zawodową.

W ramach projektu oferujemy m.in.:
1) wykwalifikowaną kadrę trenerską: wsparcie doradcze (doradca zawodowy), psychologiczne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny), 2 specjalistów ds. reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych;
2) szkolenia zawodowe - możliwość zdobycia zaświadczenia, certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
3) średnio 5/6 miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców z terenu województwa lubelskiego,
4) płatne stypendium szkoleniowe i stażowe,
5) badania lekarskie,
6) zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże,
7) materiały szkoleniowe,
8) wyżywienie podczas szkoleń zawodowych,
9) 2-dniowe warsztaty wyjazdowe,
10) 3-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny dla grupy osób niepełnosprawnych;

REKRUTACJA prowadzona będzie od 01.04.2019r. do 31.05.2019r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących projektu, w tym prowadzonej rekrutacji wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna. Pracownik do kontaktu: Kornelia Bartoch - pok nr 2 pod nr telefonu 81 53 15 382.

 


ZAŁĄCZNIKI: