Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Utworzono dnia 12.08.2023

„Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

 

 

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

* posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (w przypadku dziecka do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

* złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

* złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

* w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Dofinansowanie w ramach Programu dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „ Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl (wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024r. i do wyczerpania budżetu Programu.

 

Realizację programu na terenie powiatu łęczyńskiego prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ul. Staszica 9; 21-010 Łęczna tel. 81 53 15 366

Więcej szczegółów na stronie PFRON.