Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - Dostępne mieszkanie

Utworzono dnia 28.02.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do uczestnictwa w programie  „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwianie im aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

 

Kto może skorzystać z pomocy? 

Osoba z niepełnosprawnością, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem  Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ 

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Z programem „Dostępne mieszkanie” możesz się zapoznać pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/