Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Utworzono dnia 01.11.2023

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu na ten cel należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego planowaną realizację zadania.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej między starostą a wnioskodawcą.

Siedziba albo miejsce prowadzenia działalności – w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinno mieścić się na terenie powiatu łęczyńskiego.

Wniosek o dofinansowanie powinien obejmować osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat łęczyński.

Ze środków Funduszu może być dofinansowane także uczestnictwo opiekunów osób niepełnosprawnych, jeśli ich obecność podczas danej imprezy jest niezbędnym warunkiem uczestniczenia osób niepełnosprawnych.

Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu planu finansowego Funduszu w roku następującym po roku złożenia wniosku o dofinasowanie.