Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ustalenie, odstąpienie czy umorzenie opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Utworzono dnia 17.11.2021

USTALENIE, UMORZENIE, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY I ODSTĄPIENIE OD USTALENIA OPŁATY

Opłatę wobec rodziców biologicznych ustala solidarnie, w drodze decyzji administracyjnej, Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Starosta na wniosek strony lub z urzędu, może:

 • umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • odroczyć termin płatności ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • rozłożyć na raty ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, czy
 • odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty wobec rodziców biologicznych.

Udzielenie ulg reguluje na terenie powiatu Łęczyńskiego Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020r., poz. 3631).

Zapoznaj się z treścią Uchwały Nr XVII/157/2020

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub w przypadku ustalonej już opłaty można ubiegać się o umorzenie należność w całości lub w części wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spłacie, odroczenie terminu płatności lub wnioskować o rozłożenie na raty powstałego zadłużenia.

Do ubiegania się o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, osoba zobowiązana musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
 2. osoba zobowiązana reguluje dobrowolnie lub ustalone w postępowaniu sądowym alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
 3. Ponadto, można odstąpić całkowicie od ustalenia opłaty od osoby zobowiązanej, w przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego oraz gdy występuje przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:
 • osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub instytucjach zapewniających całodobową opiekę;
 • udokumentowana została długotrwała choroba osoby zobowiązanej lub osoby pozostającej na utrzymaniu osoby zobowiązanej;
 • orzeczona została niepełnosprawność osoby zobowiązanej lub osoby z którą osoba zobowiązana prowadzi wspólne gospodarstwo domowe;
 • osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko lub jest w ciąży;
 • osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona;
 • osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
 • udokumentowane zostały straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych u osoby zobowiązanej;
 • osoba zobowiązana nie posiada żadnego własnego źródła dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu;
 • dochód osoby zobowiązanej po pomniejszeniu o spłatę byłby niższy niż 150% kryterium dochodowego.
 • występują inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.
 • pomimo przeprowadzenia czynności ustalających nieznane pozostaje miejsce pobytu osoby zobowiązanej;
 • osoba zobowiązana jest małoletnia – do czasu uzyskania przez nią pełnoletniości.

 

Do ubiegania się o umorzenie w całości, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w następujących sytuacjach:

 1. pobyt w pieczy zastępczej został zakończony powrotem dziecka do rodziny biologicznej ;
 2. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności określonych w § 5 ust.2 niniejszej uchwały;
 3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;
 4. nastąpiła śmierć osoby zobowiązanej;
 5. postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.

Jeśli rodzic nie złoży wniosku o umorzenie należności wszczynane jest postępowanie egzekucyjne i komornik podejmuje czynności w celu ściągnięcia długu.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków o umorzenie w całości, należność może zostać umorzona na wniosek strony jedynie w części. Zasady ubiegania się o umorzenie w części, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej określone zostały w Uchwale Nr XVII/157/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 czerwca 2020 r. (tabele).

 

Wnioski o odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, o odroczenie terminu płatności czy też o rozłożenie powstałej należności na raty można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna.

Druki można pobrać u pracownika PCPR lub ze strony internetowej tut. Centrum
(zakładka „druki do pobrania”).

Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem PCPR w celu ustalenia, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków – w zależności od sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej:

Pani Katarzyna Kędzierska, pok. nr. 7, tel. 81/5315377, lub

Pani Agnieszka Słoboda, pok. nr. 20, tel. 81/5315379.