Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna

 

Skargi i wnioski obywateli

SKARGI I WNIOSKI OBYWATELI
 

Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują: Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 775) – Dział VIII „Skargi i wnioski” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 

Prawo składania skarg/wniosków zagwarantowane jest każdemu. Można je składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Mogą być wnoszone w jednym z poniższych sposobów:

 1. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
 2. za pomocą faksu: 81 44 58 801
 3. za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@pcprleczna.pl
 4. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): PCPR_Leczna
 5. ustnie do protokołu

 

Dyrektor  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie w Łęcznej przyjmują interesantów  w sprawach skarg, wniosków i petycji: od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00

Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

poniedziałek – piątek w godz. od 7:00 do 15:00
 

Wymagania niezbędne:

 1. imię i nazwisko (nazwa),
 2. adres składającego skargę/wniosek,
 3. zwięzły opis treści sprawy
 4. podpis;

W razie zgłoszenia ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący zgłoszenie.

UWAGA: Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca lub gdy:

 1. organ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku to zostanie on przekazany właściwemu organowi w ciągu 7 dni, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego albo  w tym terminie zostanie wnoszącemu wskazany właściwy organ,
 2. skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora musi być rozpatrzona w ciągu 14 dni;

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku przysługuje prawo do złożenia skargi.

 
 

Informacje

Liczba wyświetleń: 118
Utworzono dnia: 14.10.2023

Historia publikacji

 • 14.10.2023 14:27, itserwis
  Dodanie strony: Skargi i wnioski obywateli