Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Akceptuję cookies dla tej strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

Przejdź do strony głównej serwisu – PCPR Łęczna
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, iż Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 197 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO-CRP) będą realizowane następujące zadania:

 • Przeprowadzane wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących na teren instytucji.
 • Sprawdzane od zewnątrz i od wewnątrz budynku będącego w stałym użytkowaniu instytucji, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych pojazdów.

Czwartek 10.10.2019

PCPR w Łęcznej realizuje projekt konkursowy pn.: „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza do udziału w projekcie konkursowym pn.: „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”
(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie)
osoby w wieku (16-64 lat) zagrożone i/lub zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Łęczyńskiego, osoby bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane lub nie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej), w tym osoby bierne zawodowo:

 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające znaczny, umiarkowany bądź lekki stopnień niepełnosprawności, w tym z zaburzeniami psychicznymi (wystarczy zaświadczenie od lekarza lub opinia),
 • kobiety doznające przemocy w rodzinie,
 • wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i/lub instytucjonalnej w wieku 16-24 lata;

REKRUTACJA prowadzona jest od 01.04.2019r. do 31.05.2019r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących projektu, w tym prowadzonej rekrutacji wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna. Pracownik do kontaktu: Kornelia Bartoch - pok nr 2 pod nr telefonu 81 53 15 382.

Wtorek 09.04.2019

Program „Opieka Wytchnieniowa”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w 2019 roku realizuje program „Opieka Wytchnieniowa”, który finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ze wsparcia w ramach w/w programu mogą skorzystać:

 • członkowie rodzin oraz opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności gdzie występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki / pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Czwartek 10.10.2019

OŚRODEK WSPARCIA RODZIN W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM

OŚRODEK WSPARCIA RODZIN W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM

Drodzy Państwo z przyjemnością informujemy, o możliwości skorzystania ze wsparcia dietetyka, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wtorek 02.10.2019

I N F O R M A C J A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż posiada środki finansowe na realizację zadań z zakresu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane realizacją wyżej wymienionych zadań zapraszamy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostki w pokoju 01, nr tel 81 53 15 366.

Piątek 30.08.2019

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH W 2019 ROKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje,iż trwa nabór do Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych pn. „Gniewni ludzie”. Program adresowany jest do osób kierowanych sądownie za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie lub przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, osób kierowanych przez Policję, w tym objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych przez pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, Kościół, organizacje kościelne i inne instytucje oraz do osób dobrowolnie zgłaszających się do uczestnictwa i/lub uczestniczących w terapii leczenia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii, osób, które
w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Program obejmuje 66 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia indywidualne i maksymalnie 14 sesji grupowych, realizowanych co 7 dni, w wymiarze 3h dydaktycznych, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna.

Planowany termin realizacji Programu w 2019r. to okres od września do listopada.
Udział w programie korekcyjno-edukacyjnym jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat udziału w programie udzielane są pod numerami: 81 53 15 384 lub 81 53 15 378.

Piątek 30.08.2019

Nowa jakość życia – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

Gmina Łęczna w Partnerstwie z Łęczyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych realizuje projekt „Nowa jakość życia – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna”.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób z zaburzeniami psychicznymi z miasta i gminy Łęczna, poprzez zapewnienie wsparcia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych, Klubu Samopomocy, usług asystenckich, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz usług mieszkalnictwa chronionego.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku od 18 do 80 lat, zamieszkałe na terenie miasta i gminy Łęczna.

Rekrutacja trwa od 1.07.2019r. do 30.09.2019r.

Niedziela 18.08.2019

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą z dnia 17 lipca 2019 roku przyjął do realizacji w 2019 roku dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1.

Więcej w zakładce Aktywny Samorząd…

Środa 07.08.2019

INFORMATOR o realizacji ODDZIAŁYWAŃ 2019

Zapraszamy do zapoznania się z INFORMATOREM o realizacji ODDZIAŁYWAŃ 2019, w tym ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Środa 17.07.2019

Fundacja IWO - Doradztwo Obywatelskie

Uprzejmie informujemy, że Fundacja IWO - Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstwa, prowadząc całodobową Linię Pomocy Pokrzywdzonym po numerem telefonu + 48 222 309 900.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym spełnia następujące funkcje:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną info@numersos.pl

Czwartek 04.07.2019

PCPR w Łęcznej realizuje projekt konkursowy pn.: „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”

W ramach projektu realizowane będą przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.

Całkowita wartość projektu to 1 554 244,39 zł.
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 1 321 107,73 zł.

Poniedziałek 01.04.2019

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY
dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Już od 8 maja do 15 grudnia 2019r. kolejny rok będzie działał przy PCPR w Łęcznej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych. Jest to możliwie dzięki pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy zawartej 24 kwietnia 2019r. pomiędzy Gminą Łęczna a Powiatem Łęczyńskim. Działalność Punktu odpowiada na ważne potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Łęczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Punkcie dyżurują specjaliści, którzy posiadają wiedzę na temat problemów uzależnień, współuzależnień, zjawiska przemocy w rodzinie, sytuacji dziecka w rodzinie z problemem uzależnień, rodziców posiadających pod opieką nieletnich zażywających substancje psychoaktywne, osób z trudnościami motywacyjnymi, osób stosujących lub doznających przemocy domowej.

Specjaliści przyjmują 3 razy w tygodniu:

 • Specjalista ds. profilaktyki uzależnień – P. Jacenty Kłoda
  W II, III i IV poniedziałek m-ca: w godz. 18.00.-20.00 (pok nr 21);

 • Psycholog- P. Marta Ślusar
  Środa: w godz. 15.00-16.00 (pok nr 12)

 • Pracownik socjalny ds. pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie
  – P. Barbara Tryk Środa: w godz. 15.00-16.00 (pok nr 6)

 • Prawnik – P. Monika Bartosiak
  Środa: w godz. 17.00-19.00 (pok nr 21);

 • Konsultant ds. pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie - P.Jacenty Kłoda
  W II i IV wtorek m-ca (od września do grudnia 2019r.): w godz. 15.00-17.00 (pok nr 21);

Ponadto w ramach Punktu podejmowane będą następujące działania:

Grupa socjoterapeutyczna

Od 09.09.2019r. do 15.12.2019r. w PCPR w Łęcznej realizowane będą zajęcia socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu Gminy Łęczna. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość odreagowania napięć i emocji, zdobycia i udoskonalenia umiejętności społecznych. Grupa socjoterapeutyczna prowadzona będzie przez dwóch doświadczonych pedagogów w każdy roboczy poniedziałek miesiąca w godz.: 15.45-17.45.

Akcja Informacyjna-Edukacyjna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2019/2020 ruszy akcja informacyjno-edukacyjna w szkołach z terenu Gminy Łęczna skierowana do uczniów klas VI-VIII, ich rodziców oraz nauczycieli ze szczególnym naciskiem na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy, świadomości na temat zagrożenia i problemu alkoholizmu i narkomanii oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie. Spotkania informacyjno-edukacyjne prowadzone będą w szkołach nieodpłatnie przez specjalistę ds. profilaktyki i uzależnień od września do listopada br.
Liczymy na aktywny udział zarówno uczniów klas VI-VIII, ich rodziców, jak i nauczycieli.

Działania z zakresu profilaktyki selektywnej

W tym roku po raz pierwszy w ramach Punktu w szkołach z terenu Gminy Łęczna przeprowadzone zostaną działania z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanej do młodzieży – uczniów klas VI-VIII, używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających, i ich rodziców. Bezpłatne warsztaty grupowe i poradnictwo indywidualne prowadzone będą od września do listopada br. przez specjalistę ds. profilaktyki i uzależnień.

Porady udzielane są bezpłatnie.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych dofinansowana jest ze środków Gminy Łęczna.
Odwiedź Serwis Urzędu Miejskiego

Niedziela 12.05.2018

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu dyżuru Radcy prawnego, który zostaje przesunięty z wtorku 21.05.2019r. na poniedziałek 20.05.2019r., godziny bez zmian tj. 8:00 - 14:00.

Czwartek 09.05.2019

Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP prowadzi Poradnię Telefoniczną pod numerem tel.: 22 668-70-00
Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Działalność Poradni dofinansowana jest ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.

Źródło: www.niebieskalinia.pl

Czwartek 18.04.2019

GRUPA WSPARCIA DLA SENIORÓW

Wtorek 09.03.2019

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zawiadomienia o wyborze oferty na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego w 2019 roku.

Czwartek 28.03.2019

HARMONOGRAM 2019

Spotkania Grupy Wsparcia Rodziców Zastępczych będą odbywały się według poniższego harmonogramu

Piatek 15.03.2019

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej porady prawne będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Niedpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 81 531 52 81.
Zapisy w godzinach 8:00-14:00. Poniżej kilka przydatnych informacji.

Więcej informacji na stronie Powiatu Łęczyńskiego

Piatek 15.03.2019

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż Powiat Łęczyński wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych na realizację programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”. Po podpisaniu umowy program realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

W ramach modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 • semestr letni 2018/2019 - od 11.03.2019r. do 30.03.2019r.,
 • semestr zimowy 2019/2020 - od 09.09.2019r. do 10.10.2019r.
W ramach modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową tj. likwidacja bariery transportowej, dostęp do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
 • od 13.05.2019r. do 31.08.2019r.
Więcej w zakładce Aktywny Samorząd…

Piątek 08.03.2019

SPOTKANIE Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI"

27 lutego 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi z terenu Powiatu Łęczyńskiego przy okazji „Tłustego czwartku”.
W spotkaniu uczestniczył Starosta Łęczyński – Pan Krzysztof Niewiadomski, Radna Rady Powiatu w Łęcznej – Pani Małgorzata Więcławska-Siwek, rodziny zastępcze oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – Pani Elżbieta Brodzik wraz z kadrą – koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.

SPOTKANIE Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI


Przy kawie i oczywiście przepysznych pączkach, przy okazji „Tłustego czwartku”, poruszono bardzo ważne kwestie, m. in. dotyczące współpracy rodzin zastępczych z Organizatorem Rodzinnej Pieczy zastępczej w Łęcznej, szkoleń dla rodziców zastępczych a także wyników kontroli przeprowadzonej w rodzinach zastępczych. Rodzice zastępczy przy słodkim poczęstunku chętnie rozmawiali między sobą, wymieniając się doświadczeniami i anegdotami. Było dużo śmiechu i żartów.

SPOTKANIE Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI


Spotkanie okazało się również doskonałą okazją do rozmowy o trudach dnia codziennego i uczuciach towarzyszących rodzinom, a także do okazji poznania siebie nawzajem. Wszyscy bardzo miło spędzili czas, pytając o termin następnego spotkania.

Sobota 03.02.2019

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZSETĘPSTWEM
18 – 23 luty 2019r.

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w ramach organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w PCPR w Łęcznej przyjmują:
 • Radca prawny - mgr Konrad Klepcarz:
  wtorek i piątek w godz.: 08.00-14.00 (tel. 81 53 15 375)
 • Pedagog – mgr Ewa Góra-Haraszczuk:
  od poniedziałku do piątku w godz.: 07.00-15.00 (tel. 81 53 15 378)
 • Psycholog – mgr Katarzyna Libera:
  od poniedziałku do piątku w godz.: 07.00-15.00 (tel. 81 53 15 368)
 • Psycholog - mgr Marta Ślusar:
  poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.: 08.00-15.00 (tel. 81 53 15 367)
 • Pracownik socjalny - mgr Barbara Tryk:
  od wtorku do piątku w godz.: 07.00-15.00 (tel. 81 53 15 376)
Porady udzielane są bezpłatnie !!!!

Ponadto pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będą świadczyć organizacje, których lista jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Środa 20.02.2019

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 53 15 382.
Szczegóły w załącznikach.

Czwartek 14.02.2019

INFORMATOR - formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydał aktualizację „Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Przewodnik zawiera spis placówek świadczących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom. Jest to baza danych o instytucjach udzielających pomocy medycznej i psychologicznej. Informuje o jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach zajmujących się orzecznictwem, poradnictwem zawodowym, a także organizacjach pozarządowych wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa lubelskiego.

Informator został opracowany w wyniku zapisów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 będącego załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.

Sobota 09.02.2019

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM - REFERENT PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

Dyrektor PCPR w Łęcznej informuje o braku rozstrzygnięcia naboru.

Piątek 08.02.2019

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM - REFERENT PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

Dyrektor PCPR w Łęcznej informuje o zmianie terminu posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

Poniedziałek 28.01.2019

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Dyrektor PCPR w Łęcznej ogłasza listę formalną naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

Środa 16.01.2019

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że Powiat Łęczyński został zaproszony do uczestnictwa w 2019r., w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach realizacji powyższego programu można składać wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G od 02 stycznia 2019r. do 02 lutego 2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018r. do 31 października 2019r., bezpośrednio do Oddziału PFRON w Lublinie ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin.

Szczegółowe informacje o programie zamieszczone są na stronie internetowej P F R O N.

Środa 16.01.2019

Zmiana lokalizacji Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w naszym powiecie dotychczas udzielana była w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W 2019 roku w powiecie łęczyńskim będą działały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - w Łęcznej i w Cycowie.

 • Punkt prowadzony przez Powiat Łęczyński, gdzie porad będą udzielali adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumienia z Radą Okręgową Radców Prawnych i Radą Okręgową Rady Adwokackiej już od 2 stycznia będzie funkcjonował
  w Łęcznej,ale w innym miejscu - na parterze budynku przy al. Jana Pawła II 95 (znajduje się w nim m.in. urząd pracy, urząd skarbowy).
  Czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-12.00.

 • Drugi punkt, prowadzony przez organizację pozarządową będzie zlokalizowany
  w Cycowie - na parterze Urzędu Gminy, ul. Chełmska 42.
  Czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00-13.00, wtorek 12.00-16.00.

Czwartek 03.01.2019

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Dyrektor PCPR w Łęcznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

Piątek 14.12.2018

Konferencja „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY"

W piątek 30 listopada 2018r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, odbyła się konferencja zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Razem Przeciwko Przemocy - dla Powiatu Łęczyńskiego”, której organizatorami byli:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej.
Kampania została objęta honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego, Burmistrza Łęcznej oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji, przedstawiciele oświaty a także inne instytucje pomocowe działające w obszarze zjawiska przemocy.
Konferencja rozpoczęła się uroczystym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród laureatom konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego na plakat tegorocznej kampanii. Podczas konferencji prelegenci poruszali zagadnienia w obszarze tematyki: „Dzieci jako ofiary przemocy domowej wśród dorosłych”.

RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY


Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie pani dr Małgorzaty Sitarczyk, która na co dzień pracuje z ofiarami przemocy. Tematem jej wystąpienia były ”Psychologiczne mechanizmy przemocy wobec dziecka”. Na zakończenie zaprezentowany został krótki film o Leslie Morgan Steiner, która opowiada, iż sama jest ofiarą przemocy, której doświadczyła ze strony swego męża. Doskonała frekwencja, jaką cieszyło się wydarzenie, jest dowodem na to, iż zjawisko przemocy, jest problemem, obok którego nie można „przejść” obojętnie.

Wtorek 11.12.2018

"MALUCH + 2019"

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na Finansowe Wspieranie Zadań Z Zakresu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019. Szczegółowe informacje o programie zostały zamieszczone na stronie www.gov.pl, link: "Maluch + 2019" oraz na stronie internetowej BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, link: "Maluch + 2019"

Wtorek 11.12.2018

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Dyrektor PCPR w Łęcznej informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

Czwartek 29.11.2018

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Dyrektor PCPR w Łęcznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

Środa 21.11.2018

REALIZACJA PROJEKTU
„OŚRODEK WSPARCIA RODZIN W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM"

Drodzy Państwo z przyjemnością informujemy, o możliwości skorzystania ze wsparcia dietetyka, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Skorzystać ze wsparcia w ramach projektu mogą.

 • Rodziny zastępcze dorośli i dzieci.
 • Kandydaci na rodziców zastępczych.
 • Osoby z niepełnosprawnościami (dorośli i dzieci).
 • Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, np. będące pod pieczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach (dzieci, młodzież.
 • Rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze (dzieci, rodzice).
Szczegóły do pobrania: Realizacja projektu

OŚRODEK WSPARCIA RODZIN W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM

Piątek 09.11.2018

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Dyrektor PCPR w Łęcznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

Poniedziałek 05.11.2018

RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY - DLA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO

Organizatorzy kampanii „Razem Przeciwko Przemocy - dla Powiatu Łęczyńskiego” serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

Konkurs plastyczny na plakat tegorocznej kampanii trwa do 09.11.2018r. Celem konkursu jest promowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie, a także zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych. W tym roku konkurs jest kolejną edycją kampanii „Razem Przeciwko Przemocy”.

Szczegóły w poniższych dokumentach do pobrania:

Patronami kampanii „Razem Przeciwko Przemocy - dla Powiatu Łęczyńskiego” są:

Razem Przeciwko Przemocy-dla Powiatu Łęczyńskiego

Sobota 27.10.2018

AKTYWNY SAMORZĄD 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż prowadzony jest nabór wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski przyjmowane będą do 10.10.2018r.

Więcej w zakładce Aktywny Samorząd…

Czwartek 06.09.2018

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI

Drodzy Państwo z przyjemnością informujemy, o możliwości zgłaszania się do udziału w projekcie pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu na wsparcie mogą liczyć:
- rodziny zastępcze (dorośli i dzieci),
- kandydaci na rodziców zastępczych,
- osoby z niepełnosprawnościami (dorośli i dzieci),
- osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, np. osoby będące pod pieczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach (dzieci, młodzież),
- rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze (dzieci, rodzice).

Poniedziałek 28.08.2018

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Informujemy, iż od 18.06.2018r. do 15.12.2018r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych. W ramach Punktu dyżurują następujący specjaliści:


- Pracownik socjalny ds. pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie:
mgr Barbara Tryk
Poniedziałki: godz. 15.00 – 16.00

- Specjalista ds. profilaktyki uzależnień: mgr Jacenty Kłoda
Poniedziałki: godz. 17.15 – 19.15

- Prawnik: mgr Monika Bartosiak
Środy: godz. 17.00 – 19.00

- Psycholog: mgr Agata Dudek
Czwartki: godz. 16.00 – 17.00

- Terapeuta ds. uzależnień: mgr Agata Dudek
Czwartki: godz. 17.00 – 18.00

- Konsultant ds. pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie:
mgr Ewa Góra - Haraszczuk
Czwartki: godz. 16.30 – 18.30
(co drugi czwartek miesiąca począwszy od września 2018r.)

- Pracownik socjalny: mgr Artur Krysa
Czwartki: godz. 16.30 – 18.30
(co drugi czwartek miesiąca począwszy od września 2018r.)

Oferta Punktu skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Łęczna (dorosłych, dzieci i młodzieży), którzy borykają się z problemami uzależnienia od alkoholi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Wszystkie konsultacje i porady w Punkcie udzielane są nieodpłatnie.

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych dofinansowana jest ze środków Gminy Łęczna.
Odwiedź Serwis Urzędu Miejskiego

Poniedziałek 18.06.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Piątek 25.05.2018

Piknik 2018

WARSZTATY 2018 W RAMACH PROGRAMU ZWIĘKSZANIA I POPRAWY KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji kandydatów do udziału w warsztatach w ramach programu „Zwiększania i Poprawy Kompetencji Rodzicielskich”.
Uczestnictwo jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 53 15 384

Wtorek 17.04.2018

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej uprzejmie informuje, że od dnia 18.04.2018r. w każdą kolejną środę wnioski dotyczące dofinansowanie ze środków PFRON należy składać w sekretariacie PCPR w Łęcznej w godz. 7.00 do 15.00.


Wtorek 17.04.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 697) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r, poz. 450), podaje się do wiadomości publicznej informację o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

Poniedziałek 16.04.2018

AKTYWNY SAMORZĄD 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż Powiat Łęczyński wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych na realizację programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”. Po podpisaniu umowy program realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Wnioski przyjmowane będą w następujących terminach.

W ramach modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 • semestr letni 2017/2018 - od 09.03.2018r. do 30.03.2018r.
 • semestr zimowy 2018/2019 - od 03.09.2018r. do 10.10.2018r.
W ramach modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową tj. likwidacja bariery transportowej, dostęp do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
 • od 14.05.2018r. do 30.08.2018r.

Więcej w zakładce Aktywny Samorząd…

Niedziela 11.03.2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 53 15 382
Komplet dokumentów poniżej:

Środa 21.02.2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej w dniach od 20 lutego do 23 lutego 2018 roku organizuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9 dyżury pracowników:

Dyżur pracowników PCPR w Łęcznej:
 • 20 luty 2018r. (wtorek), w godz. 7.00 – 15.00 – pracownik socjalny – pok. 6, pedagog – pok. 9, referent prawno-administracyjny – pok. 21
 • 21 luty 2018r. (środa) w godz. 7.00 – 15.00 – pracownik socjalny – pok. 6, pedagog - pok. 9, referent prawno-administracyjny; psycholog – pok. 12, w godz. 7.00 – 13.00
 • 22 luty 2018r.(czwartek) w godz. 7.00 – 15.00 – pracownik socjalny – pok. 6, pedagog – pok. 9, referent prawno-administracyjny – pok. 21
 • 23 luty 2018r. (piątek) w godz. 7.00 – 15.00 – pracownik socjalny – pok. 6, pedagog – pok. 9; psycholog – pok. 12, w godz. 7.00 – 14.00
Dyżur pracowników KPP w Łęcznej:
 • 21 luty 2018r. (środa) w godz. 9.00 – 12.00 – dzielnicowy, pok. 9
 • 22 luty 2018r. (czwartek) w godz. 9.00 – 12.00 – dzielnicowy, pok. 21

Fundacja ITAKA realizuje projekt pn. „Centrum wsparcia”

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja ITAKA realizuje projekt pn. „Centrum wsparcia”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie. W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżur także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni.

W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:
 • Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222 Bezpłatną linię,
  która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
 • Stronę www.liniawsparcia.pl.
 • Czat

Poniedziałek 15.01.2018

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że na stronie w zakładce „REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
oraz w siedzibie PCPR w Łęcznej przy ul. Staszica 9 - pokój nr 1 na parterze
(od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 07.00 - 15.00) są dostępne druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujące w roku 2018.
Aby pobrać wnioski w formie elektronicznej kliknij T U T A J.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać po 1 stycznia 2018r.

Czwartek 28.12.2017

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że Powiat Łęczyński został zaproszony do uczestnictwa w 2018r., w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach realizacji powyższego programu można składać wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G od 02 stycznia 2018r. do 02 lutego 2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9. Natomiast wnioski dotyczące obszaru E od 1 listopada 2017r. do 30 listopada 2018r. bezpośrednio do Oddziału PFRON w Lublinie ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin.

Szczegółowe informacje o programie zamieszczone są na stronie internetowej P F R O N.

Czwartek 28.12.2017

INFORMACJA O AKCJI „POMOŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że w siedzibie PCPR w Łęcznej powstał Odział Biura Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2017 oraz Sztab Akcji Nr 283, który przeprowadzi przedświąteczną zbiórkę darów w w/w ramach akcji. Zbiórka odbędzie się w siedzibie PCPR, jak również w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu łęczyńskiego oznaczonych logo akcji.
 • Zbiórka w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ul. Staszica 9 w godz. poniedziałek - piątek 7.00- 15.00 pok. nr 8 piętro.
 • Zbiórka potrwa do 08.12.2017r. tel. kontaktowy 81-53 15 384.
 • Przyjmujemy dary rzeczowe w postaci ubrań, zabawek, artykułów chemicznych, trwałą żywność itp.
 • Pełna treść informacji dla mediów.

Dzięki Państwa przychylności wiele dzieci będzie mogła
spędzić zbliżające się święta Bożego Narodzenia w radości i szczęściu.


Z góry dziękujemy za wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących.

Wtorek 28.11.2017

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Informujemy, że w związku z przeniesieniem dyżuru z dnia 06.12.17r.
Psycholog Pani Sylwia Grabowska będzie przyjmować
w dniu 13.12.17r. (środa) w godz. od 15.00 do 17.00.

Udzielane porady są bezpłatne

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych dofinansowana jest ze środków Gminy Łęczna.
Odwiedź Serwis Urzędu Miejskiego

Piątek 01.12.2017

„PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy 2017”

Zamieszczamy wyniki konkursu plastycznego kampanii
„PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy 2017”.

Poniedziałek 20.11.2017

„PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy”

Organizatorzy kampanii „PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy” serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów szkół. Kampania społeczna „PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy” rozpoczęła się dnia 02.10.2017r. - Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy.
Konkurs plastyczny na plakat tegorocznej kampanii trwa do 10 listopada 2017r. Celem konkursu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku występowania problemu przemocy w rodzinie. W tym roku konkurs jest kolejną edycją kampanii „Razem Przeciwko Przemocy”.
Zapraszamy do udziału! Niezbędne i szczegółowe informacje poniżej.

Patronami kampanii „Razem Przeciwko Przemocy - wsparcie rodziny” są:

Patroni Kampanii PO-MOC!

Niedziela 15.10.2017

Zostań WOLONTARIUSZEM PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje wolontariuszy do pomocy dzieciom i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej

Poniedziałek 18.09.2017

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
prowadzony będzie od dnia 01.09.2017r. do dnia 10.10.2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Aktywny Samorząd 2017r.

Czwartek 31.08.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 697) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r, poz. 1817), podaje się do wiadomości publicznej informację o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

Wtorek 09.05.2017

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Od 08.05.2017 w ramach działającego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Łęczna dyżurują następujący specjaliści:

Specjalista ds. profilaktyki uzależnień: mgr Jacenty Kłoda
poniedziałki, godz. 17.15 – 19.15

Prawnik: mgr Diana Moskal
środy, godz. 15.00 – 17.00

Psycholog: mgr Sylwia Grabowska
Pracownik socjalny ds. pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie: Marta Studniarz
środy, godz. 15.00 – 16.00

Pracownik socjalny: mgr Artur Krysa
Konsultant ds. pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie: mgr Ewa Góra - Haraszczuk
piątki, godz. 16.30 – 18.30 (co drugi piątek od września do grudnia)

Udzielane porady są bezpłatne

Ulotka Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego

Ulotka informacyjna A

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych dofinansowana jest ze środków Gminy Łęczna. Odwiedź Serwis Urzędu Miejskiego

Poniedziałek 08.05.2017

AKTYWNY SAMORZĄD

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że nabór wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” prowadzony będzie
od dnia 15.05.2017r. do dnia 30.08. 2017r.

Poniedziałek 08.05.2017

UWAGA - ZMIANA NUMERÓW KONTAKTOWYCH Z PCPR

Informujemy, że zmianie uległy nasze numery kontaktowe. Obecnie funkcjonują:

 • TELEFON: 81 53 15 384
 • FAX: 81 462 31 11

Piątek 07.04.2017

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Publikujemy poniżej harmonogram spotkań warsztatowych w ramach Programu Zwiększania i Poprawy Kompetencji Rodzicielskich

Piątek 07.04.2017

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI Z DNIEM 31.03.2017

31.03.2017 kończy się rekrutacja do Programu Zwiększania i Poprawy Kompetencji Rodzicielskich. Pierwsze zajęcia grupowe w ramach programu odbędą się 06.04.2017 w godzinach 8:30-11:00

Czwartek 30.03.2017

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Uczestnictwo jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 462 31 11

Czwartek 23.03.2017

AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż Powiat Łęczyński wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych na realizację programu „Aktywny Samorząd”. Po podpisaniu umowy program realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Wnioski w ramach modułu II przyjmowane będą w następujących terminach:

 • Semestr letni 2016/2017 - od 10.03.2017r. do 30.03.2017r.
 • semestr zimowy 2017/2018 - od 01.09.2017r. do 10.10.2017r.

Czwartek 09.03.2017

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU ZWIĘKSZANIA I POPRAWY KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji kandydatów do udziału w warsztatach w ramach programu „Zwiększania i Poprawy Kompetencji Rodzicielskich”.
Uczestnictwo jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 462 31 11

Wtorek 28.02.2017

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że Powiat Łęczyński został zaproszony do uczestnictwa w 2017r., w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach realizacji powyższego programu można składać wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G, od 2 stycznia 2017r. do 15 lutego 2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, pok. 01. Natomiast wnioski dotyczące obszaru E od 1 grudnia 2016r. do 30 listopada 2017r. bezpośrednio do Oddziału PFRON w Lublinie ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin.

Szczegółowe informacje o programie zamieszczone są na stronie internetowej PFRON: Program wyrównywania różnic między regionami III."

Środa 08.02.2017

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie w ramach kampanii społecznej „Razem Przeciwko Przemocy – wsparcie rodziny” publikujemy harmonogram warsztatów kompetencji.

Środa 01.02.2017

„KAMIENIE MILOWE W REHABILITACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. rozpoczynają rekrutację do projektu pt. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno – gospodarczej osób z niepełnosprawnością”, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego.
W ramach projektu oferowane są m.in. bezpłatne szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej oraz usługach prania chemicznego a także płatne staże zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej lub na otwartym rynku pracy.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 10 do 24 stycznia 2017r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania tutaj. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.

ZAPRASZAMY

Wtorek 10.01.2017

Zostań WOLONTARIUSZEM PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje wolontariuszy do pomocy dzieciom i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej

Środa 04.01.2017

HARMONOGRAM 2017

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Wtorek 03.01.2017

RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY - WSPARCIE RODZINY

Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty kompetencji społecznych dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie oraz warsztaty edukacyjno-animacyjne dla dzieci z tych rodzin.

Środa 07.12.2016

"Funkcjonowanie pieczy zastępczej w powiecie łęczyńskim” - relacja ze spotkania

W dniu 22 listopada 2016r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyło się spotkanie pt. „Funkcjonowanie pieczy zastępczej w powiecie łęczyńskim” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łęcznej z inicjatywy starosty Łęczyńskiego Pana Romana Cholewy.

W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Baczyński vel Mróz, członek Zarządu Powiatu Pan Szymon Czech, Wicestarosta Pan Dariusz Kowalski, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Więcławska-Siwek, Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Pani Halina Romanek, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach Pani Agnieszka Korzeniewska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Pani Marta Piwońska oraz Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Pani Elżbieta Brodzik wraz z pracownikami.

Uroczystego otwarcia dokonał Pan Starosta, witając licznie zgromadzone rodziny zastępcze oraz gości. Przekazał rodzinom zastępczym serdeczne podziękowania za trud i poświęcenie a przede wszystkim za okazywane podopiecznym serce, miłość i troskę.

Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień: p. Elżbiety Brodzik – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łęcznej, która przekazała informację o stanie realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w powiecie łęczyńskim i przedstawiła propozycje wsparcia i p. Marty Piwońskiej – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Łęcznej, która przedstawiła kwestie nadzoru i kontroli Zarządu Powiatu nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej i rodzinami zastępczymi.

Rodzice zastępczy podzielili się refleksjami na temat pracy rodziny zastępczej oraz tego co skłoniło ich do zostania rodziną zastępczą.

Na zakończenie wszystkim rodzicom wręczono podziękowania i kwiaty oraz szczególnie uhonorowano dwie rodziny z najdłuższym stażem, podkreślając wzorową współpracę i zaangażowanie w opiekę nad dziećmi pozbawionymi własnego domu. Wszystkim obecnym na spotkaniu składamy podziękowania za obecność a rodzicom zastępczym życzymy dalszych sukcesów, sił i wytrwałości w pełnieniu powierzonej im roli.

Środa 23.11.2016

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT KAMPANII „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY - WSPARCIE RODZINY”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami prac komisji konkursowej, która ogłasza niniejszym listę zwycięzców i nagrodzonych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w kampanii, a wyróżnionym GRATULUJEMY.

Niedziela 20.11.2016

DOŁĄCZ DO AKCJI „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

„ Zwykła kromka chleba, ma wspaniały smak. Co dzień jej potrzeba, a niektórym brak ...
Podziel się z kolegą, mniej od ciebie ma. Pierwszy wyjdź do niego.”

Z. Stawecki

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że w siedzibie PCPR w Łęcznej powstał Odział Biura Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2016 oraz Sztab Akcji Nr 105, który przeprowadzi przedświąteczną zbiórkę darów w ramach w/w akcji.

Niedziela 20.11.2016

Informacja o zmianie terminu spotkania grupy wsparcia

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że zmianie uległ termin listopadowej grupy wsparcia organizowanej dla rodziców zastępczych
z 22.11.2016r. na 3.11.2016r. w godzinach 10:00-12:00

Niedziela 20.11.2016

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH PROGRAMU ZWIĘKSZANIA
I POPRAWY KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

Czwartek 20.10.2016

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT KAMPANII „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY - WSPARCIE RODZINY”

Zapraszamy do przyłączenia się do kampanii i udziału w konkursie, szczegóły w poniższym dokumencie.

Wtorek 11.10.2016

Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy - rozpoczęliśmy kolejną kampanię społeczną na terenie powiatu łęczyńskiego pt. „Razem przeciwko przemocy - wsparcie rodziny”

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku występowania przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu kampanii pod numerami tel. 81 46 23 111 - Pani Marta Studniarz lub 81 531 55 26 – Pani Monika Bańka od pon.-pt. 7.00-15.00

Środa 05.10.2016

UWAGA: zmiana w dyżurowaniu specjalistów

Uprzejmie informujemy o przesunięciu terminu dyżuru pracownika socjalnego ds. pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, Pani Marty Studniarz, przyjmującej w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych:
z dnia 05.10.2016r. na dzień 12.10.2016r w godzinach 15:00 - 17:00

REKRUTACJA DO WARSZTATÓW W RAMACH PROGRAMU ZWIĘKSZANIA
I POPRAWY KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

Rekrutacja została PRZEDŁUŻONA do 05.10.2016r. Program realizowany będzie w okresie październik - grudzień 2016r. i adresowany do rodziców, którzy chcą poprawić swoje relacje z dziećmi, czują się bezradni wobec ich zachowań, chcą doskonalić techniki umiejętności wychowawczych lub poszukują nowych.

Czwartek 15.09.2016

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

W dniach od 19.09.2016r. do 18.10.2016r. osoby zainteresowane i zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego mogą zgłaszać się do siedziby PCPR przy ul. Staszica 9 w Łęcznej bądź kontaktować się telefonicznie pod nr 81-462-31-11
Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w pokoju nr 20 w godzinach 7:00 do 15:00

Poniedziałek 19.09.2016

REKRUTACJA DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE "GNIEWNI LUDZIE"

Rozpoczęcie rekrutacji 01.10.2016r. Realizacja nastąpi po zakwalifikowaniu odpowiedniej liczby osób i zaplanowana jest na 2017 rok.

Czwartek 15.09.2016

Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, iż przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I programu "Aktywny samorząd" trwa do 30.08.2016r. do godz. 15.00.
Od 01.09.2016r. do 10.10.2016r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

UWAGA: Ważny komunikat z dnia 2016.08.09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż obecnie nie prowadzi akcji zbiórki pieniędzy dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej, a pracownicy jednostki nie kontaktują się w sprawie rzekomej zbiórki. W przypadku podobnych sygnałów prosimy o niezwłoczny kontakt: sekretariat@pcprleczna.pl lub pod nr telefonu: 81 462 31 11.

INFORMATOR O REALIZACJI ODDZIAŁYWAŃ, W TYM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH
WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Masz poczucie, że inni robią Ci na złość, prowokują Cię?
Reagujesz złością?
Obiecujesz sobie , że to ostatni raz…
Nie rozumiesz swojego zachowania?
To może oznaczać, że funkcjonujesz w schemacie przemocy!
Pamiętaj: Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy! Przemoc to przestępstwo!

Środa 13.07.2016

RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY - konferencja podsumowująca

Organizatorzy kampanii społecznej „Razem Przeciwko Przemocy” informują, iż konferencja podsumowująca tegoroczną kampanię odbędzie się 23 czerwca 2016r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95a
Program konferencji przedstawia się następująco:

 • 10.00-10.10 - Powitanie zaproszonych gości przez organizatorów kampanii
 • 10.10- 10.40 - Wprowadzenie w tematykę kampanii „Razem Przeciwko Przemocy”
 • 10.40-11.20 - Realizacja założeń kampanii
 • 11.20-12.00 - Dyskusja, podsumowanie, zakończenie konferencji
 • Przebieg całej kampanii można na bieżąco monitorować na naszej stronie.

Środa 22.06.2016

Harmonogram spotkań grupy wsparcia dla rodziców zastępczych w 2016 roku

List w formacie PDF

List do Rodzin Zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

List w formacie PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego

Wtorek 05.04.2016

RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem kampanii rozpoczynamy warsztaty edukacyjne na temat zjawiska przemocy w rodzinie skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców uczniów w szkołach na terenie powiatu łęczyńskiego.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku występowania przemocy w rodzinie.

Wtorek 08.03.2016

Szczegóły kampanii...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego

Środa 24.02.2016

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż w ramach tegorocznego „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” przypadającego w dniach od 22 do 27 lutego 2016r. specjaliści pracujący w PCPR tj. psycholog, pedagog, prawnik, specjalista pracy socjalnej, pełnić będą dyżury
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 oraz wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9, w dniu 25 lutego (czwartek) 2016r. w godz. 10.00-13.00.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Poniedziałek 22.02.2016

„GNIEWNI LUDZIE” 2016
Rusza kolejna edycja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
zaprasza wszystkie osoby z terenu Powiatu Łęczyńskiego do wzięcia udziału w programie oddziaływań
korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Program pomoże rozwinąć umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.
Trwa rekrutacja do programu. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu: 81 462 31 11

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie...

KARTA ZGŁOSZENIOWA do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym pn. „Gniewni ludzie” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Sobota 13.02.2016

Szczegóły programu…

Konferencja „Razem Przeciwko Przemocy - STOP Przemocy Domowej”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
mają zaszczyt zaprosić:
na konferencję „Razem Przeciwko Przemocy - STOP Przemocy Domowej” organizowaną w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 22

piątek 20.11.2015

Więcej…

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej konkursu plastycznego na Plakat Kampanii "Razem Przeciwko Przemocy 2015"

czwartek 19.11.2015

 • Wyniki konkursu plastycznego na Plakat Kampanii "Razem Przeciwko Przemocy 2015"
 • Konkurs Plastyczny na Plakat Kampanii "Razem Przeciwko Przemocy 2015"

  czwartek 12.11.2015

 • Powołanie Komisji Konkursowej
 • Organizatorzy kampanii "Razem przeciwko przemocy" serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów szkół z terenu powiatu łęczyńskiego. Konkurs rozpoczyna się dnia 02.10.2015r. (Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy) i trwa do 03.11.2015r.

  poniedziałek 19.10.2015

  Celem konkursu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku występowania problemu przemocy w rodzinie.

  Więcej…

  W dniu 02.10.2015 r. - Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy- rozpoczynamy kampanię społeczną na terenie powiatu łęczyńskiego pt. „Razem przeciwko przemocy” organizowaną wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod honorowym patronem Burmistrza Łęcznej i Starosty Łęczyńskiego.

  piątek 02.10.2015

  Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku występowania przemocy w rodzinie
  Działania rozpoczynamy od konkursu plastycznego na plakat kampanii w szkołach na terenie Powiatu Łęczyńskiego

  Więcej…

  Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego szkolenia wg Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza Towarzystwa Nasz Dom

  piątek 11.09.2015

  Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego (plik PDF, 562 KB)

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

  piątek 11.09.2015

  Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zachęcamy do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej mieszczącym się przy ulicy Staszica 9, tel. 81 462 31 11. Dodatkowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "Rodziny zastępcze"

  Więcej…

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Korekcyjno - Edukacyjnym

  piątek 21.08.2015

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza wszystkie osoby z terenu Powiatu Łęczyńskiego do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni ludzie”.

  Więcej w zakładce Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Punkt konsultacyjno - informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych czynny od 05.05.2015r. do 15.12.2015r.

  poniedziałek 04.05.2015

  Więcej w zakładce Punkt konsultacyjno - informacyjny

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż wnioski w ramach Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I przyjmowane będą od 04.05.2015r. do 30.08.2015r.

  poniedziałek 27.04.2015

  Więcej w zakładce Aktywny samorząd…

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  środa 25.03.2015

  Więcej…

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż PCPR w roku 2015 kontynuuje realizację Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  czwartek 12.03.2015

  Więcej w zakładce Aktywny samorząd…

  OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

  piątek 20.02.2015

  Na podstawie art. 18 ust. 3 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014, poz. 1118 z późn. zm), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

  Więcej…

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż w ramach realizacji tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 23 -27 luty 2015r. odbędą dyżury w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9.

  środa 18.02.2015

  Więcej…

  „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego.

  piątek 30.01.2015

  Więcej…

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent prawno-administracyjny

  poniedziałek 29.12.2014

  Więcej w zakładce Ogłoszenie o naborze…

  INFORMACJA O AKCJI „POMOŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”2014

  piątek 28.11.2014

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że na skutek Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2014” przeprowadzonej przez Sztab Akcji Nr 108, w dniu 23.11.2014r. udało nam się zebrać 340 kg żywności.

  Więcej…

  Uprzejmie informujemy, iż z powodu planowanego szkolenia pracowników w dniu 21.11.2014r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej będzie czynne dla interesantów w godz. od 07.00 do 10.00.

  czwartek 20.11.2014

  Za utrudnienia przepraszamy.

  INFORMACJA O AKCJI „POMOŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2014r.”

  wtorek 18.11.2014

  W siedzibie PCPR w Łęcznej powstał Odział Biura Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2014” oraz Sztab Akcji Nr 108, który przeprowadzi przedświąteczną zbiórkę darów.

  Więcej…

  Uprzejmie informujemy, że dzień 10 listopada 2014r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 1 listopada 2014 roku (Wszystkich Świętych).

  środa 22.10.2014

  Więcej…

  Piknik Rodzinny - 15 - lecie Powiatu Łęczyńskiego

  poniedziałek 15.09.2014

  Więcej…

  Rozeznanie cenowe rynku dotyczy przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego szkolenia wg Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza Towarzystwa Nasz Dom

  środa 10.09.2014

  Więcej w zakładce Zamówienia publiczne…

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

  wtorek 09.09.2014

  Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zachęcamy do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej mieszczącym się przy ulicy Staszica 9, tel. 81 462 31 11. Dodatkowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "Rodziny zastępcze"

  Więcej…

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza wszystkie osoby z terenu powiatu łęczyńskiego do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni ludzie”.

  wtorek 09.09.2014

  Spotkanie inaugurujące otwarcie grupy zaplanowane zostało na dzień 26 września 2014r. o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, mieszczącym się przy ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna. Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

  Więcej…

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż wnioski w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczące dofinansowania semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 przyjmowane będą od 01.09.2014r. do 30.09.2014r.

  czwartek 04.09.2014

  Więcej w zakładce Aktywny samorząd…

  zobacz archiwum wiadomości