Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

Utworzono dnia 28.12.2023

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023. Na podstawie umowy nr 9 zawartej w dniu 21.12.2023 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim, Powiatowi Łęczyńskiemu przyznano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 79 800,00 zł przeznaczone na wsparcie zadania własnego Powiatu Łęczyńskiego polegające na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku rodzinom zastępczym zawodowym.

Wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka finansowane jest ze środków własnych powiatu. Celem rządowego programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Całkowita wartość zadania w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 roku wynosi 220 529,54 zł, z czego kwota dofinansowania zadania z Funduszu Pracy to 79 800,00 zł, natomiast kwota 140 729,544 zł stanowi wkład własny Powiatu Łęczyńskiego.