Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "DOBRY START" dla ucznia w pieczy zastępczej

Utworzono dnia 18.07.2020
W jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

300 zł na dziecko –wsparcie  przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Dla kogo wsparcie?

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 1. Nie ukończył:
 • 20 lat
 • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
  1. umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. potrzebie kształcenia specjalnego
  3. potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

 1. Uczy się w placówce, takiej jak:
 • szkoła podstawowa
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna
 • szkoła policealna oraz szkoła dla dorosłych
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
 • specjalny ośrodek wychowawczy
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Program „Dobry Start” nie obejmuje:

 • dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu
 • studentów
Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start” i gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy wypełnić wniosek (zamieszczony poniżej).

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w formie papierowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  ul. Staszica 9, pokój 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Wypełnione wnioski można również przesyłać pocztą tradycyjną lub przez ePUAP.

Kontakt telefoniczny: 81 53 15 377.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać  już od 1 sierpnia bieżącego roku.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek Dobry Start dla pieczy zastępczej

Utworzono dnia 18.07.2020, 21:38