Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Utworzono dnia 01.09.2021

Informacja o działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łęcznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o działaniu na terenie miasta Łęczna Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, która jest elementem realizowanego na zlecenie Ministra Sprawiedliwości projektu w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej – zwanego dalej Funduszem Sprawiedliwości.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Plac Kościuszki 22

 21-010 Łęczna

tel. 81 534 38 87 lub 782 515 474

(pierwsze piętro, drzwi naprzeciwko drzwi straży miejskiej)

        Ze środków tego funduszu tworzona jest Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, która w chwili obecnej obejmuje już 370 punktów świadczenia pomocy w całym kraju – Okręgowe i Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

1. Jakie są zasady działania Okręgowych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem?

Okręgowe Punkty mają za zadanie świadczenie pomocy w jak najkrótszym czasie od momentu pokrzywdzenia przestępstwem. Pomoc ta ma wymiar specjalistyczny, interdyscyplinarny i świadczona jest w jednym miejscu. Celem uruchomienia procesu pomocowego jest łagodzenie następstw doznanego przestępstwa poprzez wsparcie udzielane w zakresie wynikającym z potrzeb będących następstwami przestępstwa.

Udzielana pomoc ma charakter specjalistycznego poradnictwa oraz pomocy praktycznej. Udzielana jest do 5 lat od czasu doświadczenia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków – z zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadek komunikacyjny, przemoc domowa) okres ten może ulec wydłużeniu.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Bernardyńska 5

20 – 400 Lublin

tel. 81 534 38 87, 782 515 474, 605 780345

UWAGA! Osoba zwracająca się po pomoc, dzwoniąc pod wskazane wyżej numery telefonów, ZAWSZE zostanie połączona z Ośrodkiem Okręgowym, którego pracownicy – osoby pierwszego kontaktu – po ustaleniu rodzaju doznanego przestępstwa i wynikającej stąd sytuacji osoby pokrzywdzonej, ustalą odpowiednie formy pomocy i skierują ją do – najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania - Lokalnego Punktu Pomocy. Tu kontynuowana będzie pomoc  - zgodnie z potrzebami.

 

2. Kto może skorzystać z pomocy Punktu?

- Pokrzywdzony przestępstwem – osoba, której dobro chronione prawem (tj.: zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię czy wolność seksualna) zostało w wyniku przestępstwa naruszone lub zagrożone,

- Świadek przestępstwa – każda osoba fizyczna, której znane są okoliczności mogące mieć znaczenie dla przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania karnego.

- Osoby najbliższe (mąż, żona, dzieci) osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom.

UWAGA! Aby uzyskać status osoby uprawnionej do pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości należy do wniosku o pomoc dołączyć stosowną dokumentację uprawdopodobniającą pokrzywdzenie (np. odpisy wyroków, postanowień sądu, zawiadomienia o wszczęciu postępowania, odpisy zaświadczeń lekarskich, obdukcji).

W sytuacji, gdy osoba zgłaszająca się po pomoc nie podjęła jeszcze kroków prawnych czy nie zgłosiła faktu popełnienia przestępstwa – a zatem nie posiada dokumentacji uprawdopodabniającej fakt pokrzywdzenia – jej sytuacja jest badana przez pracownika pierwszego kontaktu poprzez wywiad.

 

3. Czy zwrócenie się po pomoc do Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w związku z faktem doznania czynu przestępczego oznacza automatyczne jego zgłoszenie organom ścigania?

UWAGA! Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest zazwyczaj decyzją osoby pokrzywdzonej – za wyjątkiem sytuacji, w których istnieje prawny obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa:

·         przemocy w rodzinie, kiedy to na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby, które w związku z pełnieniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o stosowaniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, mają obowiązek prawny niezwłocznego zawiadomienia  Policji lub Prokuratora;

·         zagrożenia życia dzieci – zgodnie z art. 240 kodeksu karnego każdy ma prawny obowiązek informowania organów ścigania o istnieniu wiarygodnego podejrzenia przygotowywania lub usiłowania dokonania przestępstwa stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub zdrowia dziecka. Osoba taka – w przypadku niepowiadomienia organów, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech, ograniczenia wolności lub grzywny.

·         przestępstwa na tle seksualnym wobec małoletnich – przywołany wyżej art. 240 kk odnosi się również do przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich i wywodzi analogiczną odpowiedzialność karną za fakt niepoinformowania służb.

 

4. Jakie formy pomocy są realizowane w Okręgowych Ośrodkach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem?

        4.1. Poradnictwo prawne – obejmuje ustalenie sytuacji faktycznej, potrzeb i problemów prawnych oraz nakreślenie planu pomocowego, obejmującego kolejne etapy wsparcia ofiary przestępstwa. Udzielane jest również na bieżąco, w toku spraw, poprzez redagowanie pism procesowych i edukację prawną o możliwych rozstrzygnięciach i ich skutkach.

        4.2. Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – próby polubownego rozwiązania sporu prawnego wynikającego z faktu pokrzywdzenia.

        4.3. Pomoc psychologiczna i psychoterapia indywidualna – w pierwszej kolejności polega na diagnozie i opracowaniu katalogu działań zaradczych i wyborze optymalnej drogi postępowania w konkretnej sytuacji osoby pokrzywdzonej. Kolejnym elementem jest podjęcie pracy indywidualnej – mającej na celu wzmocnienie jednostki, osłabienie lub wyeliminowanie stresu pourazowego oraz innych zaburzeń lękowych, odbudowa poczucia własnej sprawczości i kontroli nad bieżącymi wydarzeniami.

        4.4. Pomoc psychiatryczna – obejmuje badanie lekarskie, wywiad, diagnozę, dobór leków.

        4.5. Pomoc osoby pierwszego kontaktu – diagnoza bieżącej sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc, przygotowanie planu pomocowego, koordynowanie spotkań ze specjalistami i nadzór nad właściwą realizacją procesu pomocowego.

        4.6. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – forma wsparcia polegająca na budowaniu niezależności ekonomicznej osoby poszkodowanej.

 

UWAGA ! Katalog pomocy i wsparcia oferowanego w ramach Funduszu Sprawiedliwości jest dużo szerszy i może obejmować też pokrycie kosztów leczenia czy pomoc materialną, ale ich dostępność jest uzależniona od oferty lokalnego Ośrodka.

Zapytaj o dostępność innych form pomocy kontaktując się z konkretnym Ośrodkiem Okręgowym!

 

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, który udzielą niezbędnych informacji lub pomogą     w nawiązaniu pierwszego kontaktu z Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lublinie.

 

Opracowanie: pracownik socjalny - mgr Monika Chmiel na podstawie: L. Osiej – Furgała, N. Zielińska – Burda „Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników służb pomocowych.”

 

ZAŁĄCZNIKI: