Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc finansowa - informacje

Utworzono dnia 21.09.2021

Rodzinom zastępczym, rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnym domom dziecka przysługują świadczenia określone w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 447)


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje:

1.      Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości:

·   785,00 zł miesięcznie  - w rodzinie spokrewnionej,

·   1189,00 zł miesięcznie -  w rodzinie niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

2.      Dodatek w wysokości 239,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Świadczenie to otrzymuje się miesięcznie, na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do wygaśnięcia orzeczenia o niepełnosprawności.

3.      Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego zwany dalej "dodatkiem wychowawczym" w kwocie 500,00 zł miesięcznie. (Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie to wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na następujących zasadach (art. 82 w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy):

a) osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:

uczy się:
- w szkole,
- w uczelni,
- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
- w szkole,
- w uczelni,
- na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia
- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Świadczenia i dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Ponadto rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka przysługują dodatkowe świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (szczegółowe założenia w art. 57, art. 64, art. 83, art. 84 ustawy), w tym m.in.:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
  • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do pieczy zastępczej dziecka;
  • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki;
  • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej ponoszonym opłatom  – rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka;
  • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – rodzinne domy dziecka.