Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PRZEMOC W RODZINIE

Poradnia telefoniczna Niebieskiej Linii

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP prowadzi Poradnię Telefoniczną pod numerem tel.: 22 668-70-00
Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
Działalność Poradni dofinansowana jest ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.

Źródło: www.niebieskalinia.pl

Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy - rozpoczęliśmy kolejną kampanię społeczną na terenie powiatu łęczyńskiego pt. „Razem przeciwko przemocy - wsparcie rodziny”

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku występowania przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu kampanii pod numerami tel. 81 46 23 111 - Pani Marta Studniarz lub 81 531 55 26 – Pani Monika Bańka od pon.-pt. 7.00-15.00

Instytucje udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w ramach zadań tj.

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Tel. 81/ 53 15 384, fax 81/ 44 58 801
www.pcprleczna.pl
Dyrektor: Agnieszka Korzeniewska

 

Specjalistyczne poradnictwo: oferowana pomoc: psychologa, pedagoga, prawnika. Pomoc pedagoga i psychologa - zajmują się m.in. osobami doświadczającymi przemocy fizycznej i psychicznej, osobami, które mają trudności w adaptacji do nowych sytuacji, osobami z trudnościami emocjonalnymi.
Pomoc prawna z zakresu: prawa rodzinnego, prawa karnego, postępowania administracyjnego, prawa pracy. Pomoc obejmuje: informacje o istniejącym stanie prawnym, wskazanie sposobów załatwienia danej sprawy, wskazanie instytucji, do których należy się zwrócić, redagowanie pism, wniosków,pozwów.
Interwencja kryzysowa udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, udzielanie wsparcia socjalnego, podejmowanie interwencji domowych.
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych oferuje pomoc w zakresie:
 • konsultacje indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
 • pomoc prawna rodzinom i osobom dotkniętym problemem uzależnień,
 • szkolenia i edukacja nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • szkolenia i edukacja rodziców i dzieci w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla kadry pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu Gminy Łęczna,
 • współpraca i doradztwo metodyczne dla nauczycieli, pedagogów, studentów, pracowników służb społecznych, służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych,
 • konsultacje i porady dla kadry pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu Gminy Łęczna.
 • udzielanie pomocy prawnej,
 • dyżury specjalisty ds. uzależnień
 • prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
Program korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni ludzie”.
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:
 • osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności.
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu „Gniewni ludzie” mają na celu:
 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielaniu pomocy w zmianie zachowań agresywnych,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna
tel. 81/ 531 55 26, fax 81/ 81 462 83 73
www.mops.leczna.pl
Dyrektor: Ewa Studzińska

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej realizuje zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Celem działania MOPS w Łęcznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni. W ramach swoich kompetencji i zadań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej:
 • Świadczy szeroko rozumianą pracę socjalną, udziela kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, wskazuje miejsca gdzie można uzyskać inną specjalistyczną pomoc i wsparcie, kieruje ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów, monitoruje sytuację w rodzinach, w których została wszczęta procedura Niebieska Karta.
 • Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana jest bezpłatna pomoc, w szczególności w formie: poradnictwa socjalnego i rodzinnego, pomoc prawna (radca prawny), wsparcie i pomoc asystenta rodziny. Podejmowane są interwencje w przypadku przemocy domowej i uruchamiana procedura mająca na celu jej powstrzymanie. Udzielana są informacje o przysługujących świadczeniach i formach pomocy. MOPS wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, ośrodkach.
 • W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania, współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami udzielającymi pomocy osobom dotkniętym przemocą znajdującymi się na terenie powiatu.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbywają się dwa razy w miesiącu spotkania grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą. Celem głównym pracy grupy wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc jest nabycie przez uczestniczki umiejętności chronienia się przed krzywdzeniem oraz minimalizacja jego skutków. Cele szczegółowe: zwiększenie wiedzy uczestniczek na temat mechanizmów przemocy domowej, Wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie odbudowanie własnych granic i praw oraz zwiększenie umiejętności ich ochrony, nabycie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć w sposób konstruktywny, nabycie umiejętności ochrony własnych dzieci przed przemocą.

3. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Łęcznej

ul. Pl. Kościuszki 1, 21-010 Łęczna
Tel. 81/ 462-87-21, fax. 81/ 462-87-21
Kierownik: Weronika Rudzińska

 

Oferowana pomoc w zakresie:
 • diagnostyka uzależnień,
 • poradnictwo,
 • terapia indywidualna, grupowa,
 • kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego,
 • konsultacji lekarza psychiatry,
 • skierowań na różnorodne formy terapii,
 • poradnictwa dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,
 • systemowej terapii rodziny.

4. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”

ul. Jaśminowa 4 21-010 Łęczna
tel. 81/ 462-94-99
www.maksymilian_leczna.republika.pl
Prezes: Joanna Kamińska

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy ( w tym grupa wsparcia prowadzona przez psychologa - dwa razy w miesiącu).
Metody pracy Stowarzyszenia to m.in. :
 • inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub winny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • motywowanie do indywidualnego oraz grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych osób uzależnionych i współuzależnionych;
 • ugruntowanie własnego rozwoju i właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, środowisku, poprzez szkolenia, terapie i obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin;
 • organizowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania;

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
Tel. 81/ 752-11-50
Przewodniczący: Jacenty Kłoda

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela pomocy rodzinom z problemem alkoholowym w szczególności poprzez:
 • prowadzenie rozmów i nakłanianie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
 • kierowanie do sądu wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego osób uzależnionych,
 • kierowanie osoby zgłoszonej na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazanie zakładu leczniczego,
 • podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych z problemem alkoholowym,
 • inicjowanie i włączanie się w działania zmierzające do ograniczenia skutków przemocy w rodzinie,
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym, pomagającymi ofiarom przemocy domowej.

6. Komenda Powiatowa Policji

ul. Księży Wrześniewskich 10, 21-010 Łęczna
tel.81/752-72-10, fax. 81 752-72-44
Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej: insp. Paweł Paździor

 

Do podstawowych zadań policji należy m.in. działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem:
 • interwencja,
 • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
 • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
 • udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których wszczęto procedurę Niebieska Karta.

7. Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna (siedziba Szpitala Powiatowego w Łęcznej),
tel. 81 752 00 82

8. Poradnia terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna,
tel. 81 752 07 41

9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

ul. Akacjowa 11,
tel. 81 462 72 74

10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej

ul. Al. Jana Pawła II 95 , 21-010 Łęczna,
tel. 81 531 53 37, Tel./fax 81 462 25 89

11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
tel. 82 56 77 041
Kierownik Elżbieta Sadowska

12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ludwin - Kolonia 24, 21 - 075 Ludwin
Tel. 81 75 70 337 / 81 75 70 337
Kierownik Wanda Podczas

13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
tel. 81 757 20 54
Kierownik – Barbara Stankiewicz-Truk

14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów
Tel./fax 81 75 75 068
Kierownik Ewa Kaźmierczak

15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Spiczyn 10 c, 21-077 Spiczyn
Tel./fax. 81 81 75 78 186
Kierownik – Krzysztof Krasowski

ZAŁĄCZNIKI: