Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Utworzono dnia 17.11.2021

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ:

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku
umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Opłatę, o której wyżej mowa, rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Za ponoszenie opłaty, rodzice odpowiadają solidarnie. UWAGA ! Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

Opłaty nie ustala się od rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

Od opłaty  naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.

Należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.