Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania - Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania Powiatowej Rady określa art. 44 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji trybu działania wojewódzkich, powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania rady należy m.in.

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :
  2. a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  3. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. ocena realizacji programów,
  5. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, zwołuje je przewodniczący:

  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej