Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

"Razem przeciwko przemocy"

Organizatorzy kampanii "Razem przeciwko przemocy" serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów szkół z terenu powiatu łęczyńskiego.

W dniu 02.10.2015 r. - Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy - rozpoczynamy kampanię społeczną na terenie powiatu łęczyńskiego pt. "Razem przeciwko przemocy" organizowaną wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod honorowym patronem Burmistrza Łęcznej i Starosty Łęczyńskiego.

Konkurs rozpoczyna się dnia 02.10.2015r. (Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy) i trwa do 03.11.2015r.

Celem konkursu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku występowania problemu przemocy w rodzinie.

Przedmiotem konkursu jest plakat. Uczestnicy przygotowują samodzielnie pracę plastyczną, inspirowaną własnymi obserwacjami i poglądami na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, którą należy opatrzeć metryką zwierającą następujące dane: imię i nazwisko, wiek (klasę), nazwę i adres szkoły do której uczęszcza, telefon kontaktowy. Pracę konkursową należy przesłać do 03.11.2015r. pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna z dopiskiem "Konkurs na plakat kampanii Razem Przeciwko Przemocy". Liczy się data wpływu pracy konkursowej.

Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jasny przekaz, estetyka, jakość wykonania.

Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna, w każdej kategorii: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Spośród laureatów I miejsc zostanie wyłoniony zwycięzca, którego praca będzie plakatem promującym powiatową społeczną kampanię pt. "Razem przeciwko przemocy".

Szczegółowe warunki regulaminu i wzory oświadczeń znajdują się na stronach www.pcprleczna.pl i www.mops.leczna.pl .

Osoby do kontaktu w sprawie konkursu:

Pani Ewa Góra – Haraszczuk tel. 81 46 23 111

Pani Marta Studniarz tel. 81 46 23 111

data utworzenia: poniedziałek 19.10.2015